Zirve Mimarlık

+90 212 657 91 91

VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Biz, ZİRVE MİM. İNŞ.VE SAN. LTD. ŞTİ. olarak (“Şirket”) olarak; hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Şirket olarak 6698 sayılı kanundan gelen hakların tesisini sağlayacağımızı beyan ederiz. Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda;

 • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği beyan şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve sizlerden geldiği sürece ya da bizden talep edilmesi durumunda en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, güncellenmesi gerektiği haller durumunda yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

SGK kanunu- İşkanunu çerçevesinde işlem yapabilmemiz için kişisel verilerinizi sistemimize işlemekte ve bir çok yasal mevzuat gereği kullanmaktayız.

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

 

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve yeriniz,

cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz

İletişim Verisi  

E-posta adresiniz, adresiniz, yaşadığınız il/ilçe, ev ve/veya cep telefon numaranız,

size ulaşılamaması durumunda haber verilecek yakınınıza ait iletişim numaraları

Özel Nitelikli Kişisel Veri  

 

 

Özgeçmişinizde ya da işbaşvuru formunda  yer vermeniz halinde dernek, vakıf,

sendika üyeliği,  dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait

veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler,

eşiniz ve çocuklarınıza ait kimlik bilgileri, çocuklarınızın öğrenim durumlarını

gösteren öğrenci belgeleri

 

 

 

 

 

 

Eğitim Verisi  

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri

eğitim ve beceriler, katıldığı seminer, kurslar, bilgisayar bilgisi

İş Deneyimi Verisi  

Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri,

çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

Görsel Veri  

Gerçek kişiye ait fotoğraf, sabıka kaydı, sağlık taraması sonuçları (işe girerken

ve periyodik kontrollerde yapılan sonuçlar)

Diğer

 

Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu,

referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu,

e-postası) ve varsa CV’sine eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak zorunlu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile topluyoruz

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

 • İstihdam yaratıldığında yada işe yeni alım sürecinde
 • SGK Kanunu gereği
 • İş Kanunu gereği
 • Yasal Mevzuatlar gereği
 • Sendikalar Kanunu gereği
 • Bütçe yönetimi ve Raporlama yada şirketin diğer kanuni iş süreçlerinde.

Şirket’e iş başvurusu yapılması  halinde iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işleyebiliyoruz:

 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
 • Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
 • Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması

Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi  kanunların izin verdiği şekilde avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza aktarabiliriz ve bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ZİRVE MİM. İNŞ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Mersis No: 0998018604500011

Adres: 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. No:43 NUROLPARK Ofis J Blok. Kat:18
Bağcılar/İstanbul

COPYRIGHT © 2013 ZIRVE MIMARLIK

DESIGN BY UBF

Kapat